کمد بایگانی اداری که به صورت کمد بایگانی ریلی هم ساخته و تولید میشود، برای نگهداری اسناد و مدارک بخش های مختلف یک اداره طراحی شده است. در هر اداره معمولا چندین کمد بایگانی کوچک و یک اتاق بایگانی اصلی وجود دارد. در اتاق بایگانی اصلی یا مادر پس از مشخص شدن و منتج به نتیجه شدن یک نامه یا پرونده به اتاق بایگانی مادر ارسال شده تا اسناد و مدارک درون پرونده و زونکن و داخل کمد بایگانی اداری در محلی ایمن نگهداری گردند. هر سیستم اداری متشکل از بخش های مختلف کارگزینی، حسابداری، دبیرخانه، کارپردازی و بخش های بسیار مختلف دیگر است. متناسب با وسعت شرکت یا نهاد دولتی سیستم اداری مجهز و گسترده تری نیز حتما نیاز خواهد بود که حجم مکاتبات اداری گستردگی بیشتر را خواهد یافت.

قفسه بندی کتابخانه
نصب کمد بایگانی اداری:

برای بخش های مختلف اداری حداقل یک کمد بایگانی اداری باید وجود داشته باشد تا بتوانند پرونده های جاری را در آن نگه دارند. پرونده جاری به پرونده ای اطلاق می گردد که روند مکاتبات جهت به نتیجه رسیدن یک موضوع همچنان باید ادامه داشته باشد. در برخی از نهادها و شرکتها ممکن به دلیل حجم مکاتبات . نیاز به انجام مکاتبات دایمی درباره موضوعات خاص بر اساس سال پرونده را راکد نمایند. یعنی با شروع سال جدید پرونده تشکیل شده در سال گذشته به صورت نیمه جاری در آمده و پرونده ای جدید جایگزین آن می شود.

در برخی دیگر از موارد ممکن است پرونده تنها با تکمیل شدن و رسیدن به نتیجه نهایی راکد گردد. مانند پرونده تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان. نصب کمد بایگانی ریلی اداری، فایل و قفسه متحرک را می بایست یک گروه متخصص انجام دهد که آموزش کافی در این مورد دیده باشند.

کاربری کمد بایگانی اداری ریلی:

تمامی دستگاه ها، نهادها، ادارات و شرکت های خصوصی و دولتی و در حالت کلی هر مجموعه یا شخصی که دارای اسناد و مدارک و امور اداری باشد می تواند در جمله نیازمندان کمد بایگانی اداری ریلی قرار بگیرند. تقاضا برای خرید و نصب از سوی بسیاری از بانکها، ادارات آموزش و پرورش، موسسات اعتباری، ادارات دولتی مختلف، دانشگاه و موسسات آموزش عالی، شرکت های خصوصی و غیره وجود دارد.

کمد بایگانی اداری ریلی فضای اختصاص یافته برای بایگانی اسناد و مدارک و پروند را به بهترین نحو ممکن مدیریت کرده و حجم بسیار بیشتری از پرونده و زونکن را در مقایسه با قفسه بندی فلزی و فایل ثابت در خود جای خواهد داد. از همین رو است که در هزینه های ایجاد و نگهداری فضا توانسته صرفه جویی فراوانی را حاصل کند و ارزش خود را بیش از پیش نمایان دارد.