سیستم کمد بایگانی ریلی:

سیستم کمد بایگانی ریلی محصولی است جهت بخش اداری به منظور طبقه بندی نمودن در نگهداری اسناد و مدارک موجود.

کمد بایگانی ریلی مکانیزه فلزی دارای کاربرد و تقاضای بیشتر برای خرید می باشد. این محصول را به جای کمد با عناوین فایل و قفسه نیز اسم می برند. فایل بایگانی ریلی یا قفسه بایگانی ریلی. در هر صورت نوع کاربری همه یکسان است و فقط در لغت و واژه اختلاف وجود دارد. اما کمد بایگانی به صورت ریلی ساخته شد؟ در یک قفسه بندی یا در قرار دادن کمد های بایگانی در کنار هم حتما برای ایجاد دسترسی باید در بین هر ردیف قفسه بندی یا کمد با ردیف بعدی یک راهرو برای امکان دسترسی قرار داده شود. یک ردیف کمد دو طرفه به عرض ۶۰ سانتیمتر و یک راهرو به عرض ۸۰ سانتیمتر و یا عرض هر دو ۸۰ سانتیمتر، در این حالت بیش نیمی از فضا را باید بدون بهره و فقط برای تردد پرسنل آزاد بگذاریم.

ابداع سیستم بایگانی ریلی متحرک:

راه حل چه می باشد؟ خب آنچه که واضح است این است که عامل به وجود آورنده مشکل یعنی راهرو را باید از بین برد و آنها را از بین برد. اما اگر راهرو را حذف کنیم چگونه باید به اسناد و مدارک موجود و قرار گرفته بر روی طبقات دسترسی داشته باشیم؟ در اینجا نیاز بود تا بشر به کمک خلاقیت خویش طراحی و ایده ای جدید را ارایه داده و محصولی جدید را خلق نماید. یک ایده این بود که فقط یک راهرو وجود داشته باشد و این راهرو را بتوان به سایر ردیف های کمد منتقل نمود. برای این منظور از سیستم ریل گذاری استفاده شد و این گونه بود که سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی متحرک ابداع شد و فایل ریلی و قفسه بندی ریلی متحرک نیز بر همین اساس خلق گردید. قفسه ریلی کتابخانه دارای کاربرد فراوانی است.

بایگانی ریلی متحرک:

یک شاسی با میزان قدرت کافی ساخته شد، چهار چرخ مخصوص طراحی و در زیر آن قرار گرفت و کمد بایگانی بر روی آن قرار داده شد و ثابت گردید. به این ترتیب به جای کمد بایگانی ساده، یک سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی متحرک داریم. در نتیجه اینکه به این ترتیب یک راهرو اصلی باقی خواهند ماند و برای ایجاد راهرو بین سایر ردیف های کمدها، ردیف جلویی فایل بایگانی ریلی به حرکت در آمده و جابجا خواهد شد و راهرو به یک ردیف قبل منتقل می شود و این کار می تواند تا دسترسی به آخرین ردیف ادامه یابد. سیستم کمد بایگانی ریلی را می توان با بدنه چوبی نیز به منظور ایجاد زیبایی بیشتر طراحی و ساخت. کمد بایگانی مکانیزه متحرک را با مجهز داشتن به یک موتور الکتریکی به کمد بایگانی اتوماتیک تبدیل خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره سیستم های قفسه بندی و کمدهای بایگانی ریلی میتوانید با ما در تماس باشید.