کمد بایگانی پرونده از تجهیزات سیستم بایگانی ریلی فلزی اداری است تا بتوان بیشترین پرونده را در کمترین فضا با نظم و ترتیب خاص قرار داد. پرونده شامل اسناد و نوشته های نوشته شده درباره یک موضوع مشخص از پیش تعیین شده می باشد. استفاده از کمد یا فایل ریلی فلزی پرونده یک سیستم مناسب برای نگهداری پرونده خواهد بود. برای استفاده از این سیستم حتما باید از گیره های مخصوص قلاب دار برای بایگانی داشتن اسناد و نامه ها استفاده کرد. این پرونده مخصوص، به صورت آویز بر روی لبه طبقه فایل و کمد بایگانی پرونده ریلی قرار خواهد گرفت.

کمد بایگانی
محاسن و معایب کمد بایگانی پرونده:

در ادارات و شرکت های دولتی و خصوصی که حجم و تعداد برگ موجود در یک پرونده پایین است، برای یک شکل بودن پرونده و دسترسی به صورت مستقیم به هر پرونده از پوشه مخصوص پیش گفته شده استفاده می دارند. این پوشه بدون نیاز به قرار گرفتن در زونکن قادر خواهد بود روی طبقه کمد بایگانی پرونده قرار گرفته و آویزان شود.

از جمله مزایای این شیوه برای استفاده از سیستم تجهیزات بایگانی ریلی فلزی یا کمد بایگانی متحرک قرار گیری تعداد بیشتری پرونده در کمد بایگانی پرونده ریلی است و همچنین اینکه به صورت مستقیم فقط یک پرونده که مورد نیاز است از کمد خارج خواهد گردید و دیگر نیازی به خارج کردن زونکن که چند پرونده در آن وجود دارد نیست. از معایب این سیستم نیز می توان به عدم امکان استفاده همزمان از زونکن اشاره داشت و اینکه حجم بایگانی در هر پرونده محدود است.

قیمت کمد بایگانی پرونده:

قیمت تمام شده سیستم کمد بایگانی پرونده ریلی برای خرید مصرف کننده با قیمت کمد بایگانی زونکن تفاوت ندارد. به جز کفه که با بازوی مخصوص جایگزین گشته سایر اجزا یکی بوده و تفاوتی با هم ندارد. قیمت در نظر گرفته برای این سیستم نیز بسیار مناسب و مقرون به صرفه است و دارای بازگشت سرمایه کوتاه مدت است. این سیستم برای تامین حفاظت بیشتر برای پرونده می تواند مجهز به سه نوع قفل گردد. برای کاهش قیمت کمد بایگانی بایگانی می توان در اماکن محفوظ از قفسه ریلی نیز استفاده نمود که بخشی از هزینه کاهش خواهد یافت.

اول قفل مرکزی که کل سیستم و ریل را قفل کرده و اجزا تحرک هر بلوک را به طور کامل صلب می نماید. دوم قفل درب که مانع از باز شدن درب خواهد شد و سوم قفل رمز دار که در بالا قفل درب نصب می گردد. این قفل رمزدار به منظور تحکیم بیشتر سیستم کمد بایگانی پرونده برای نصب طراحی شده است و کار باز کردن درب را به صورت غیر مجاز چندین برابر سخت خواهد داشت.